Examination 2023

Examination 2023

10 feb
Kurstid: 08:30 - 16:00
Registreringstid:
Kursplats
7A Posthuset, Stockholm
Vasagatan 28
111 20, Stockholm
Sverige
08-586 107 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift för advokater
7000 SEK (exkl moms)

Kursavgift för ickemedlemmar
7000 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Den som uppfyller tidskravet och har för avsikt att begära inträde i Advokatsamfundet skall delta i advokatexamensutbildningen och avlägga examen.

Viktig information om starttid för examination: vid anmälan får du en första bekräftelse med preliminär starttid 08.00. Cirka tre veckor före examen får du en kallelse per e-post med din definitiva tid för examen.

EXAMINATION
På examensdagen skall du anmäla dig till registrator i examenslokalen. Vid registreringen skall du styrka din identitet genom att uppvisa giltig legitimation (ID, körkort eller pass). Därefter får du del av examensuppgiften och får 30 minuter till förberedelse. Examinationen är muntlig och varar i högst 30 minuter.

Huvudsyftet är att är pröva din förmåga vad gäller hantering av en rådgivningssituation. Examinationen tar sin utgångspunkt i ett konkret problem som exempelvis kan presenteras i form av en inledande skriftlig klientkontakt. Din uppgift kan vara att till exempel inhämta kompletterande uppgifter samt ge klienten adekvata råd. Examinationen sker i möjlig mån i form av rollspel där du agerar advokat. Uppkommande advokatetiska frågor skall uppmärksammas och i anslutning till den problembaserade frågan ställs frågor om exempelvis god advokatsed och bokföringsreglementet. Efter överläggning mellan examinator och censor får du besked om ditt resultat. Examensresultatet kommer att ange om du har blivit godkänd eller icke godkänd.

HJÄLPMEDEL
Du får själv avgöra vilka hjälpmedel du behöver vid examinationen. Mobiltelefon eller annan on-line uppkopplad kommunikationsutrustning får dock varken medföras eller brukas under förberedelse och examination. Mobiltelefoner och dylikt ombeds du att lämna ifrån dig i samband med registreringen.

Kursledare

EXAMINATORER OCH CENSORER
Examinatorer utses av Advokatsamfundets styrelse och är alltid advokater. Censorer utses av utbildningsnämnden och skall vara personer med god kännedom om advokatens yrkesroll.

JÄV
Observera att det finns jävsregler för examinatorer och censorer och att du som examinand är skyldig att anmäla om jäv föreligger. (Se lista nedan, som omfattar samtliga examinatorer och censorer. På examinationstillfället deltar normalt sex examinatorer och sex censorer). Du kommer att få frågan om jäv föreligger när du erhåller mejlbekräftelse avseende ditt examinationstillfälle. Jävsreglerna finns publicerade på advokatsamfundets webbsida.

Examinatorer (samtliga advokater):
Bo Ahlenius, Lund
Sten Bauer, Stockholm
Eva Bergh, Göteborg
Magnus Wallander, Stockholm
Claes Langenius, Stockholm
Tomas Nilsson, Stockholm
Stefan Ruben, Göteborg
Anna Steén, Malmö
Lena Frånstedt Lofalk, Stockholm

Censorer (samtliga advokater):
Norra avdelningen
Kaj Axlund, Sandviken
Andreas Victor, Östersund
Stockholmsavdelningen
Hans Strandberg, Stockholm
Therese Isaksson, Stockholm
Per Durling, Stockholm
Östra avdelningen
Bengt Almryd, Ljungby
Agneta Stangel, Norrköping
Södra avdelningen
Per Schunnesson, Malmö
Nils Gårder, Lund
Utlandsavdelningen
Karl Woschnagg, Frankfurt
Alexander Foerster, Frankfurt

Kursavgift

Examinationsavgiften är 7 000 kr exklusive moms. Samma avgift gäller både digital och fysisk examen.

Om logi på Radisson SAS Royal Park Hotel, Stockholm där examinationen sker, önskas bokas detta direkt med hotellet. För priser och villkor för boende hänvisas till hotellets webbsida nedan.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDATUM
Sista anmälningsdatum är 6 veckor före respektive examinationstillfälle. Senare anmälan är möjlig i mån av plats.

FÖRHINDER - AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före examinationstillfälle, återbetalas ingen del av avgiften. Observera att anmälan är personlig, det finns således ingen möjlighet att låta en kollega ta examinationsplatsen vid förhinder.

Anmälan till examination är att betrakta som preliminär. Kölista på ett visst examinationstillfälle kan betyda att en preliminärt antagen får lämna plats åt examinand med tidigare kvalifikationsdatum. Sådan prioritering görs av kursavdelningen senast en månad före respektive examinationstillfälle. Vid din personliga kallelse till examen cirka 30 dagar innan examinationen är din plats att betrakta som bekräftad.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Solna

Övrig information

TID OCH KALLELSE
Cirka en månad före examinationsdatum får du en kallelse med din tid för registrering och examination. Första registreringen sker kl. 08.20. Normalt är sista examination klar kl. 15.30. Besked från examinator/censor lämnas vanligen till förmiddagens examinander senast kl. 12.00 och till eftermiddagens examinander kl. 16.00.

INTYG
Vid godkänt resultat på examinationen får du ett intyg om godkänd examen. En kopia av intyget ska sedan bifogas din inträdesansökan.

ÖVERKLAGANDE
Om du har underkänts på examinationen kan du överklaga till Advokatsamfundets utbildningsnämnd. Överklagandet skall ställas till:

Utbildningsnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 273 21
102 54 STOCKHOLM

Överklagandet ska ha inkommit till Advokatsamfundets kansli inom två veckor från det att du delgavs besked om underkänt examensresultat.

FÖRNYAD EXAMINATION
Om du inte får godkänt vid första examineringstillfället har du rätt att genomgå förnyad examination två gånger. Anmälan sker på samma sätt som vid det första tillfället, d.v.s. genom anmälan till de ordinarie tillfällen som Advokatsamfundet utlyser. Har du inte uppnått godkänt resultat efter tre examinationer krävs att du genomgår samtliga tre delkurser på utbildningen igen för att ytterligare examinationstillfälle ska beredas. Din principal är skyldig att betala högst tre examinationstillfällen.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Solna