NYHET!
Bolagsledningens ansvar, 8 maj 2019
08 maj
6 utb.timmar

Bolagsledningens ansvar, 8 maj 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
08 maj
09:15-16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Frågan om bolagsledningens plikter och ansvar har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under senare år, inte minst i anledning av ett antal så kallade företagsskandaler samt processer mot styrelseledamöter. Trenden i Norden är också att denna typ av processer ökar.

Kursen belyser vissa viktiga aspekter avseende ledningens plikter mot bolaget och då främst bolagsledningens omsorgsplikt och lojalitetsplikt. Frågor som besvaras är vilka förpliktelser som följer av lojalitetsplikten, vad omsorgsplikten närmare innebär, vilka som omfattas av plikterna, gentemot vem de gäller, i vilken mån de kan regleras i bolags- respektive arbetsordningen samt vilka rättsföljder som kan aktualiseras vid en överträdelse. Härutöver behandlas kort frågor kopplade till lojalitetsplikten i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. Kursen har ett praktiskt anslag och genomgången kommer att illustreras med praktiska exempel och typfall.

KURSINNEHÅLL

• Styrelseuppdragets innehåll och karaktär
• Innebörden av de förpliktelser som följer av lojalitetsplikten, såsom t.ex. skyldigheten att undvika och informera om intressekonflikter, förbudet att otillbörligen utnyttja förmåner och andra fördelar i anledning av uppdraget, konkurrensförbudet, tystnadsplikten och förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter
• Innebörden av omsorgsplikten
• Förhållandet mellan VD och styrelse
• Suppleanter och shadow directors
• Bolagsordningens eller arbetsordningens betydelse
• Lojalitetsplikten vid ett offentligt uppköpserbjudande

Kursledare

Jessica Östberg är jur. dr. och adjunkt vid Stockholms universitet, och verksam inom Stockholm Centre for Commercial Law. Hon har disputerat på avhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Jessica Östberg var tidigare advokat.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 15 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post. Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se