Penningtvättslagstiftningen – ett advokatperspektiv - 2021

Penningtvättslagstiftningen – ett advokatperspektiv - 2021

26 okt
Kurstid: 13:00 - 16:00
Registreringstid: 12:45
3 utbildningstimmar
Livesänd
Kursavgifter

Kursen är kostnadsfri för advokater och biträdande jurister på advokatbyrå men notera avgift för avanmälan senare än 15 dagar innan kursstart.

Kursbeskrivning

OBSERVERA:
Denna kurs ingår i Advokatsamfundets program med kostnadsfria kurser som vänder sig till advokater och biträdande jurister. Särskilda avbokningsvillkor gäller, se information nedan. Det är tillåtet att anmäla sig till högst en kostnadsfri kurs per termin.

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism har blivit ett alltmer prioriterat område såväl nationellt som internationellt. Den lagstiftning som syftar till att motverka penningtvätt har gällt för advokater i mer än 10 år och lagstiftningen har inneburit många problem och svårigheter för advokater. Lagstiftningen ställer stora krav på kontrollåtgärder och fungerande administrativa rutiner på advokatbyråerna. Advokater har dessutom en särskilt utsatt position jämfört med övriga verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen, eftersom lagen ställer krav på åtgärder som direkt strider mot advokatetiska kärnvärden samtidigt som regleringen är straffsanktionerad.

Riksdagen har den 22 juni 2017 utfärdat lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). Den nya lagstiftningen ersätter 2009 års penningtvättslag och gäller från och med den 1 augusti 2017. Advokater omfattas, precis som tidigare, av lagstiftningens bestämmelser i alla typer av uppdrag som leder till finansiella transaktioner samt företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning. Lagstiftningen omfattar dock ännu inte tillsyn och sanktioner av advokater och advokatbyråer i förhållande till PTL. Förslag om tillägg till PTL i dessa avseenden har nyligen remissbehandlats och föreslås träda i kraft 2019. Dessa förslag kommer innebära ett antal tillkommande och i viss mån förändrade regler i fråga om tillsyn, sanktioner och annat ingripande mot advokater och advokatbyråer som inte följer PTL. Under seminariet diskuteras dessa förslag och deras praktiska konsekvenser för advokatbyråerna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister, i första hand verksamma inom finansiella transaktioner. Antalet kursplatser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn.

Kursledare

Karin Faxen Ågrup är advokat och Mannheimer Swartling Advokatbyrås chefsjurist samt sedan 2005 ansvarig för kvalitets- och riskhantering innefattande regulatoriska och legala frågor i verksamheten. I hennes arbete ingår också att ansvara för Mannheimer Swartlings centrala klientantagning. Hon utbildar och lämnar råd till byråns medarbetare i olika regulatoriska frågor samt i frågor om god advokatsed. I regi av Sveriges advokatsamfund utbildar hon sedan många år advokater om penningtvättslagstiftningen. Karin Faxén Ågrup deltar i byråns arbete med hållbarhetsfrågor och i International Bar Associations arbete med regulatoriska frågor för advokatverksamhet.

Johan Sangborn är chefsjurist på Advokatsamfundet och chef för samfundets internationella arbete. Han har tidigare arbetat på Justitiedepartementet som kansliråd med ansvar bl.a. för advokatfrågor och europarätt och han är assessor vid Svea hovrätt. Johan Sangborn ansvarar både nationellt och internationellt för Advokatsamfundets penningtvättsarbete och företräder samfundet i olika sammanhang där penningtvättsbekämpning diskuteras. Han har tagit fram Advokatsamfundets vägledningar och andra dokument rörande penningtvättsregleringen och håller sedan 2009 tillsammans med advokat Karin Faxén Ågrup utbildning för advokater om penningtvättslagen. Johan Sangborn deltog även som Advokatsamfundets expert både i 2015 års penningtvättsutredning (SOU 2016:8) och i 2017 års lagstiftningsprojekt avseende tillsyn och sanktioner för advokatverksamhet i samband med penningtvättslagstiftningen.

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för advokat och biträdande jurist på advokatbyrå men notera kostnad vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, som inte beror på sjukdom, debiteras 2 000 kr. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan kostnadsfritt sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se information per tillfälle.

Övrig information

Kursen kan räknas in i fortbildningskravet för advokater och motsvarar 3 kurstimmar. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se