Företagsvärdering för jurister, 13-14 mars 2024

Kursperiod: 13 - 14 mar

Datum Tid Utb.timmar Plats
13 - 14 mar 09:15 - 16:45 12 Sveriges advokatsamfund Till anmälan

Kursbeskrivning

De situationer en advokat eller jurist är involverad vid rådgivning till företag rör många gånger stora monetära värden – särskilt vid företagsförvärv och andra affärssituationer. Hur kan dessa höga prislappar vara motiverade på något så föränderligt som ett företag? Kan en företagsvärdering bli något annat än en gissning? Vad är det verkliga värdet?

Även utanför förvärv och överlåtelser ställs juristen inför många situationer där företagen värde diskuteras, t.ex. incitamentsprogram, bodelning, tvångsinlösen, avtalstvister och kreditgivning. Företagsvärdering är ett grundläggande verktyg och måttstock för företagsledningen och företagens finansiella rådgivare som har stor inverkan även på juristens arbete och material.

Kursen presenterar företagsvärderingens teori och praktik i form av de metoder och verktyg som används till företagsvärdering, framförallt vid företagsförvärv men även vid olika rättsligt betingade situationer när hela eller delar av företags verksamhet måste värderas. Företagsvärderingen utgår från olika värdebegrepp och definitioner vilka leder till olika resultat . Vi går igenom de mest använda metoderna för värdering, t.ex. diskonterade kassaflöden, jämförande värdering, uthållig avkastning och substansvärdering. Dessa metoder förklaras och tränas med hjälp av räkneexempel och övningar. Därutöver beskrivs den praktiska hanteringen och informationsbehoven vid företagsvärdering. Värderingen skiljs från prissättning av företag genom att se till ytterligare faktorer som påverkar priset vid en förhandling. Med inriktning mot företagsförvärv diskuterar vi även finansiering och betalning. Flera praktikfall där jurister kommer i kontakt med värdering diskuteras.

• Företagsvärderingens begrepp och definitioner
• Företagsekonomiska samband
• Värderingsmodeller och valet av värderingsmodell
• Avkastningsvärderingens praktiska arbetssteg
• Värdering av fritt kassaflöde (s.k. DCF)
• Värdering av uthållig avkastning
• Jämförande värdering
• Substansvärdering
• Skillnaden och sambandet mellan värde och pris
• Informationsbehov och -inhämtning vid värdering
• Prismekanismer vid företagsförvärv
• Olika praktiska värderingssituationer för jurister (t.ex. företagsförvärv, förhandlingar, aktieägaravtal och bolagsrättsliga dispositioner)

DAG 1

Förmiddag:

Introduktion och förutsättningar
• Vad är värde?
• Begrepp och definitioner i företagsvärdering
• Situationer, förutsättningar och antaganden
• Värderingsmetoder och metodval
• Företagsekonomiska baskunskaper

Värderingsmetoder
• Substansvärdering
• Jämförande värdering

Eftermiddag:

Avkastningsvärdering
• Faktorer och antaganden vid avkastningsvärdering
• Värdering av uthållig avkastning
• Diskonterade kassaflöden

Praktiska överväganden
• Skillnaden mellan värde och pris
• Stegen från värde till betalning
• Känslighetsanalys och bedömning
• Praktiskt arbete, rapportering och information

DAG 2

Förmiddag:

• Praktiska värderingssituationer för jurister
• Övningar i företagsvärdering
• Substansvärdering
• Jämförande värdering
• Vägt avkastningskrav
• Uthållig avkastning
• Diskonterade kassaflöden

Eftermiddag:

• Olika praktikfall rörande olika legala situationer där företagsvärdering varit en del av eller central för den rättsliga bedömningen (under medverkan från extern praktiker)

Målgrupp

Kursen är en grundläggande, praktiskt inriktad kurs i företagsvärdering för jurister och andra på advokatbyrån som behöver bättre kunskaper om ämnet.

Kursledare

Robert Sevenius är ekon. lic., jur. kand. samt rådgivare, författare och lärare inom företagsöverlåtelser och bolagsstyrning.

Kursavgift

Kursavgiften är 15 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se