Examination 2023

Kursperiod: 15 dec

Datum Tid Plats
15 dec 08:30 - 16:00 7A Posthuset, Stockholm Till kölista

Kursbeskrivning

Den som uppfyller tidskravet och har för avsikt att begära inträde i Advokatsamfundet ska delta i advokatexamensutbildningen och avlägga examen.

Viktig information om starttid för examination: vid anmälan kommer du att få en automatgenererad bekräftelse med preliminär starttid 08:00. Cirka tre veckor före examen kommer du dock att få en personlig kallelse per e-post med din definitiva tid för examen.

EXAMINATION
På examensdagen ska du anmäla/registrera din närvaro. Vid registreringen ska du kunna styrka din identitet genom att uppvisa giltig legitimation (ID, körkort eller pass). Därefter får du del av examensuppgiften och får 30 minuter till förberedelse av denna. Examinationen därefter är muntlig och varar i högst 30 minuter.

Huvudsyftet är att är pröva din förmåga vad gäller hantering av en rådgivningssituation. Examinationen tar sin utgångspunkt i ett konkret problem som exempelvis kan presenteras i form av en inledande skriftlig klientkontakt. Din uppgift kan vara att till exempel inhämta kompletterande uppgifter samt ge klienten adekvata råd. Uppkommande advokatetiska frågor ska uppmärksammas och i anslutning till den problembaserade frågan ställs frågor om exempelvis god advokatsed och bokföringsreglementet. Efter överläggning mellan examinator och censor får du besked om ditt resultat. Examensresultatet kommer att ange om du har blivit godkänd eller icke godkänd.

HJÄLPMEDEL
Du får själv avgöra vilka hjälpmedel (litteratur, egna anteckningar etc) du behöver vid examinationen. Mobiltelefon, datorer eller annan on-line uppkopplad utrustning får inte medföras eller användas under förberedelsen och examinationen. Mobiltelefoner och datorer får du lämna ifrån dig i samband med registreringen. De återfås först efter att examensresultatet har meddelats.

Kursledare

EXAMINATORER OCH CENSORER
Examinatorer utses av Advokatsamfundets styrelse och är alltid advokater. Censorer utses av utbildningsnämnden och skall vara personer med god kännedom om advokatens yrkesroll.

JÄV
Observera att det finns jävsregler för examinatorer och censorer och att du som examinand är skyldig att anmäla om jäv föreligger. (Se lista nedan, som omfattar samtliga examinatorer och censorer. På examinationstillfället deltar normalt sex examinatorer och sex censorer). Du kommer att få frågan om jäv föreligger när du erhåller mejlbekräftelse avseende ditt examinationstillfälle. Jävsreglerna finns publicerade på advokatsamfundets webbsida.

Examinatorer (samtliga advokater):
Bo Ahlenius, Lund
Sten Bauer, Stockholm
Eva Bergh, Göteborg
Charlotta Falkman, Stockholm
Lena Frånstedt Lofalk, Stockholm
Claes Langenius, Stockholm
Tomas Nilsson, Stockholm
Stefan Ruben, Göteborg
Anna Steén, Lund
Magnus Wallander, Stockholm

Censorer (samtliga advokater):
Norra avdelningen:
Kaj Axlund, Sandviken
Andreas Victor, Östersund
Västra avdelningen:
Paula Save, Uddevalla
Stockholmsavdelningen:
Hans Strandberg, Stockholm
Alexander Foerster, Stockholm
Östra avdelningen:
Bengt Almryd, Ljungby
Agneta Stangel, Norrköping
Södra avdelningen:
Sophie Palmgren Paulsson, Malmö
Nils Gårder, Lund
Utlandsavdelningen:
Karl Woschnagg, Frankfurt

Kursavgift

Examinationsavgiften är 8 000 kr exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

FÖRHINDER - AVANMÄLAN
Avanmälan ska ske via e-post ställd till kursinfo@advokatsamfundet.se. Vid avanmälan senare än 30 dagar före examinationstillfälle, återbetalas ingen del av avgiften. Observera att anmälan är personlig, det finns därför ingen möjlighet att låta en kollega ta över examinationsplatsen vid förhinder.

Anmälan till examination är att betrakta som preliminär. Kölista på ett visst examinationstillfälle kan betyda att en preliminärt antagen får lämna plats åt examinand med tidigare kvalifikationsdatum. Sådan prioritering görs av kursavdelningen senast en månad före respektive examinationstillfälle. Vid din personliga kallelse till examen ca 3 veckor innan examinationen är din plats att betrakta som bekräftad.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

7A Posthuset, Stockholm
Royal Park Hotel, Frösundavik, Stockholm

Övrig information

TID OCH KALLELSE
Cirka 3 veckor före examinationsdatum får du en personlig kallelse med din tid för registrering och examination. Första registreringen sker kl. 08.20. Normalt är sista examination klar kl. 15:30. Besked från examinator/censor lämnas vanligen till förmiddagens examinander senast kl. 12:00 och till eftermiddagens examinander kl. 16:00.

INTYG
Vid godkänt resultat på examinationen får du ett intyg om godkänd examen. En kopia av intyget ska sedan bifogas din inträdesansökan. Observera att detta intyg är ett original och vi har inte möjlighet att utfärda ett nytt, vid händelse av att detta originalintyg kommer bort.

ÖVERKLAGANDE
Om du har underkänts på examinationen kan du överklaga till Advokatsamfundets utbildningsnämnd. Överklagandet skall ställas till:

Utbildningsnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 273 21
102 54 STOCKHOLM

Överklagandet ska ha inkommit till Advokatsamfundets kansli inom två veckor från det att du delgavs besked om underkänt examensresultat.

FÖRNYAD EXAMINATION
Om du inte får godkänt vid första examineringstillfället har du rätt att genomgå förnyad examination två gånger. Anmälan sker på samma sätt som vid det första tillfället, d.v.s. genom anmälan till de ordinarie tillfällen som Advokatsamfundet utlyser. Har du inte uppnått godkänt resultat efter tre examinationer krävs att du genomgår samtliga tre delkurser på utbildningen igen för att ytterligare examinationstillfälle ska beredas. Din principal är skyldig att betala högst tre examinationstillfällen.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Royal Park Hotel, Frösundavik Solna
7A Posthuset, Stockholm