NYHET!
Principalansvaret i advokatverksamhet - 2023

Principalansvaret i advokatverksamhet - 2023

10 maj
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift för advokater
0 SEK (exkl moms)

Kursavgift för ickemedlemmar
0 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

OBSERVERA:
Denna kurs ingår i Advokatsamfundets program med kostnadsfria kurser som vänder sig till advokater och biträdande jurister. Särskilda avbokningsvillkor gäller, se information nedan. Det är tillåtet att anmäla sig till högst en kostnadsfri kurs per termin.

KURSINNEHÅLL

• Vem är principal?

• Vem övervakas av principalen?

• Olika exempel
- En advokat – ett antal biträdande jurister
- Flera advokater – ett antal biträdande jurister
- Hur fördelar man ansvaret? Baserat på ärende? Annars?
- Anställda advokater
- Finns begränsningar vad gäller antal biträdande jurister per principal? Situationen i Danmark

• Vad innebär principalansvaret?
- Handledning
- Övervakning
- När kan man släppa en biträdande jurist fri?

• Hur kan en principal hållas ansvarig – advokatetiskt – och vad har advokaten i sådant fall gjort fel?
- Biträdande juristen har gjort en felaktig rättslig analys
- Biträdande juristen har uttryckt sig olämpligt i skrift
- Biträdande juristen har uppträtt olämpligt i förhandling inför domstol eller i förhållande till motpart
- Andra situationer

• Påföljd för principalen

• Praxis från disciplinnämnden

• Principalansvaret från biträdande juristens perspektiv
- Rätt till handledning
- Rätt till utbildning
- Rätt att inte bli försatt i situationer som biträdande juristen inte kan hantera

• Principalens arbetsgivaransvar
- Introduktion
- Handledning
- Återkoppling/feedback
- Utvärdering
- Utvecklingssamtal

• Anställningsvillkor
- Fria advokatvalet
- Inga konkurrensbegränsningar
- Inga non solicitation-klausuler (värvningsförbud)
- Skälig uppsägningstid möjlig

• Avslutande av anställning
- Hantering av pågående ärenden
- Hantering av klienter som biträdande juristen arbetar med
- Ingen avstängning
- Inte ta ifrån dator, mobiltelefon, passerkort

• Exempel från disciplinnämnden

• Anställningsvillkor i övrigt
- Anständig grundlön
- Inga provisionslönebestämmelser som uppmuntrar till överdebitering
- Inte tillåta att biträdande juristen bedriver juridisk rådgivning vid sidan om advokatverksamheten

• Secondment
- Övervakning/handledning; kan inte delegeras
- Intressekonfliktsprövning
- Sekretess
- Agera i byråns namn

• Alternativ lösning
- Tjänstledighet
- Påverkar kvalifikationstiden vid ansökan om inträde i Advokatamfundet

• Skadeståndsrättsliga och försäkringsrättsliga aspekter på principalansvaret

Målgrupp

I huvudsak advokater med principalansvar eller som står i begrepp att få ett sådant ansvar.

Kursledare

Advokat Magnus Wallander, Magnus Wallander Advokat, Bromma. Magnus Wallander är vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, kursledare på advokatkurs delkurs 1 samt examinator på advokatexamen. Han har tidigare varit ledamot av Advokatsamfundets styrelse. Magnus Wallander arbetade tidigare vid Roschier och Mannheimer Swartling Advokatbyrå där han främst var inriktad på arbetsrätt och företagsöverlåtelser.

Advokat Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg. Lars Kruse är specialiserad på brottmål och har omfattande erfarenhet av försvararuppdrag. Han är ledamot i Advokatsamfundets disciplinnämnd och undervisar återkommande på Advokatsamfundets Brottmålskurs 1 och 2.

Advokat, Stefan Ruben

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för advokat och biträdande jurist på advokatbyrå, men notera kostnad vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, som inte beror på sjukdom, debiteras 2 000 kr. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan kostnadsfritt sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se